Porovnat produkty

Vážení zákazníci,

zpracování vašich objednávek věnujeme maximální péči a pozornost, důsledně kontrolujeme vyskladnění objednávky. I přes naši snahu může dojít k tomu, že zákazník nebude úplně spokojený s vyřízením objednávky, anebo dojde k výskytu vady na výrobku. Pro tyto případy platí tento reklamační řád.

Vymezení pojmů:

Kupující

obchodní partner, kterého obchodní vztahy se řídí Obchodním zákoníkem

Spotřebitel

konečný zákazník

Čl. 1

Právo na uplatnění reklamace

Jestliže se vyskytne na zakoupeném výrobku vada, kupující(spotřebitel) má právo tuto vadu reklamovat při převzetí zboží, anebo v záruční době. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby byl reklamovaný výrobek kompletní, čistý, v souladu s hygienickými předpisy, anebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Kupující (spotřebitel) je povinný používat výrobek jen na určený účel a dodržovat známé pravidla, podmínky a návody na použití. Uplatnění práva na reklamaci se vztahuje jen na vady nezaviněné kupujícím (spotřebitelem) u vady s vyloučením běžného opotřebení.

Čl. 2

Místo a způsob uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci na reklamačním oddělení firmy Moravská ústředna Brno, d.u.v., anebo v příslušné prodejně, kde byl výrobek zakoupený. V případě, že je v záručním listě uvedený záruční servis, který je v místě prodávajícího, anebo kupujícího (spotřebitele) blíž, může uplatnit právo ze záruky v tomto servise, když se nerozhodne jinak.

Vyřízením reklamace je pověřený reklamační pracovník, anebo pracovník prodejny, který je povinný reklamaci posoudit.

K posouzení reklamační vady na výrobku je kupující povinný předložit:

identifikační údaje kupujícího, případně telefonický kontakt

číslo dodacího listu, případně faktury

Ide položky, název zboží

cenu zboží bez DPH

přesný popis závady na zboží, případně jak došlo k závadě na výrobku

výrobek ve stavu, jak je uvedeno v Čl. 1

Při uplatnění spotřebitelské reklamace je spotřebitel povinný předložit:

doklad o koupi – pokladní blok

záruční list, pokud byl vydaný

jméno a adresu spotřebitele, případně telefonní kontakt

přesný popis závady na zboží, případně jak došlo k závadě na výrobku

výrobek ve stavu, jak je uvedeno v Čl. 1

Po přijetí reklamace reklamační pracovník vystaví kupujícímu (spotřebiteli) doklad s uvedením identifikačních údajů kupujícího (spotřebitele), datum, kdy se reklamace uplatnila, jaký výrobek je reklamovaný,kdy byl koupený, za jakou cenu byl výrobek zakoupený, stručný popis vady, razítko a podpis reklamačního pracovníka.

V případě, že kupující uplatňuje reklamaci prostřednictvím pošty, přepravní služby, anebo reklamaci posílá po řidiči prodávajícího je povinný:

zboží zaslat, tak, jak je výše uvedené s reklamačním listem, který obsahuje:

identifikační údaje kupujícího

popis vady, případně, jak k ní došlo

číslo dodacího listu, případně faktury

ide pol. , název zboží

cenu zboží bez DPH

datum uplatnění reklamace

razítko a podpis reklamujícího

Bez uvedených dokladů nebude Vaše reklamace přijatá.

Reklamační pracovník po doručení reklamace zašle reklamujícímu doklad o přijetí reklamace s uvedením identifikačních údajů kupujícího, datumu, kdy byla reklamace doručená, jaký výrobek je reklamovaný, kdy byl výrobek zakoupený, za jakou cenu, stručný popis vady, razítko a podpis reklamačního pracovníka.

Čl. 3

Zodpovědnost prodávajícího

Prodávající zodpovídá za vady, které se projeví na výrobku během trvání záruční doby, ne však za vady:

které si kupující (spotřebitel) způsobil sám

o kterých kupující (spotřebitel) před převzetím výrobku věděl

na které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku

které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným používáním, nesprávným ošetřováním, nesprávným servisem, anebo po uplynutí doby životnosti

byly způsobené zásahem neoprávněné osoby na výrobek anebo jeho součást.

Čl. 4

Záruční doba, lhůta při uplatňování reklamace

Kupující má právo na uplatnění reklamace z vad výrobku do 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Spotřebitel má právo na uplatnění reklamace po dobu 24 měsíců od převzetí věci, jestliže na výrobku, nebo v záručním listu není uvedena delší záruční doba.

Jestliže není reklamace vadného výrobku, za kterou prodávající zodpovídá, uplatněná v záruční době, právo ze zodpovědnosti za vadu zaniká.

Když kupujícímu (spotřebitelovi) vzniklo právo na reklamaci vady výrobku, je reklamační pracovník reklamaci povinný řádně prověřit a rozhodnout o jejím vyřízení ihned, v složitých případech do 3 pracovních dní. Do této doby se nepočítá doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí být delší jak 30dní. Tato doba začíná plynout dnem doručení reklamace k prodávajícímu. O vyřízení reklamace je reklamační pracovník povinný písemně, formou doporučené listovní zásilky informovat kupujícího (spotřebitele) a pokud je to potřeba vyzve ho k vyzvednutí výrobku.

V případě, že si kupující (spotřebitel) ve stanovené lhůtě nepřevezme výrobek, bude mu účtované skladné ve výši 10kč za každý den prodlení až do doby 6 měsíců, po této době může být výrobek odprodaný. V případě, že reklamovaný výrobek byl doručený poštou, odešle se i vyřízená reklamace stejným způsobem.

Čl. 5

Práva kupujícího

Kupující (spotřebitel) má právo u odstranitelných vad uplatněných v záruční době, aby byla vada bezplatně, řádně a včas vyřízená.

U vad, které není možné odstranit, a které brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat, jako věc bez závad má kupující (spotřebitel) právo:

na výměnu věci, anebo

právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny

Právo na výběr možností má kupující (spotřebitel).

Když je vada odstraněná, avšak pro opakované vyskytnutí vady (alespoň 2 předcházející opravy stejné vady),

Anebo pro větší počet vad (nejméně 3 různé odstranitelné vady) nemůže být výrobek řádně používaný a vzniká právo kupujícího(spotřebitele) na:

výměnu výrobku, anebo právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Stejná práva, jak u vad, které není možné odstranit má kupující (spotřebitel) i v případě, že oprava výrobku nebyla vykonána v lhůtě 30dní od uplatnění reklamace.

Čl. 6

Účinnost reklamačního řádu

Reklamační řád nabývá platnost a účinnost dnem 1.1.2010.