Porovnat produkty

Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby, IČ: 00031003, se sídlem Bohunická 576/52, 61900 Brno, zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl DR XXXVIII, vložka 50, zřídila na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) vnitřní oznamovací systém.

Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby, které přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Moravská ústředna Brno přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. Moravská ústředna Brno v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Moravskou ústřednu Brno nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel může oznámení podat těmito způsoby:

  • osobně v hlavní budově sídla na adrese Bohunická 576/52, 61900 Brno v kanceláři příslušné osoby (o podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam)

  • písemně na adresu Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby, Bohunická 576/52, 61900 Brno. Obálka musí být označena slovy „WHISTLEBLOWING – pouze k rukám příslušné osoby

  • telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů

  • elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@mubrno.cz

 

Příslušné osoby Moravské ústředny Brno, družstva umělecké výroby podle ZOO:

Andrea Dospivová           tel.: +420 547 101 952

René Beneš                      tel.: +420 547 101 971

O přijatých oznámeních se vede elektronická evidence, do které mají přístup pouze příslušné osoby. V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit.

 

Externí oznamovací systém v České republice

Externí oznamovací kanál zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení zde:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Pověřené osoby ministerstva vyhodnocují oznámení z hlediska působnosti zákona o ochraně oznamovatelů a z hlediska příslušnosti orgánu veřejné moci, který by se oznamovaným protiprávním jednáním měl zabývat. Následně tedy oznámení předávají jako podněty k dalšímu šetření orgánům veřejné moci (např. orgánům činným v trestním řízení, inspekčním orgánům apod.). Na rozdíl od výše uvedených příslušných osob, které přijímají a vyřizují oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému, však pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti neprovádí žádné prošetřování oznámeného protiprávního jednání u organizace, ve které k němu mělo dojít ani následně nenavrhují opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde:

https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/